Opšti uslovi putovanja

OBAVEZNO PROČITATI

 1. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR:

Putnik se za putovanje može prijaviti poslovnici organizatora putovanja turistička agencija „HERC TRAVEL“ (dalje: organizator) i drugim ovlašćenim agencijama (dalje: posrednik). Kada posrednik u programu putovanja organizatora i ugovoru – potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju, koja može biti i u elektronskoj formi, shodno Zakonu o elektronskom potpisu (dalje: ugovor) i uplatom akontacije u visini od 40% od cijene putovanja, ukoliko pojedinačnim programom putovanja nije drugačije određeno. Ostatak ugovorene cijene putovanja plaća se 15 dana prije početka puta, ako programom putovanja nije drugačije određeno. Ukoliko putnik ne izvrši u roku uplatu u cijelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 10 ovih uslova.

 1. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

Da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku stavi na raspolaganje pisani program putovanja (u daljem tesktu: program putovanja) i opšte uslove putovanja (dalje: opšti uslovi) i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); isplati srazmijernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cijene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklam acije – prigovora putnika. i ovim opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju programa putovanja nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovorni neposredni pružalac usluga u realizaciji programa putovanja; delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje organizator nije mogao predvidjeti i prevladati; Saglasno dobrim poslovnim običajim a u ovoj oblasti se stara o pravima i interesima putnika.

 1. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

Da se detaljno upozna sa programom i opštim uslovima putovanja, uslovima osiguranja stavljenim na raspolaganje i da zaključenjem ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje da ih u cijelosti prihvata; Uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovim a i na način predviđen opštim uslovima i programom putovanja; Da organizatoru u roku koji on odredi dostavi sve podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbjedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocim a usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih opštih uslova; Odredi drugo lice da umjesto njega putuje (uz uslov da to lice ispunjava uslove predviđene za određeno putovanje) i organizatoru nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika; Opravdani prigovor bez odlaganja na licu mjesta saopšti organizatoru i neposrednom pružaocu usluga; Prije zaključenja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srpske ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika.

 1. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA:

Cijene putovanja su iskazane u domaćoj valuti tj. konvertibilnim markama (KM), a obračun i uplata vrši se u zemlji u konvertibilnim markama prema efektivnom prodajnom kursu poslovne banke organizatora na dan uplate, a ukoliko je uplata planirana iz inostranih zemalja onda se ukupan iznos aranžmana obračunava prema kursu Eura poslovne banke organizatora na dan uplate i račun se ispostavlja u euro valuti. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu, a prema programa putovanja (fakultativni izleti) plaćaju se ino partneru organizatora putovanja isključivo u efektivi. Cijena programa putovanja uključuje kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i to: prevoza, smještaja, ishrane, priprema i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge), ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno. Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno pismeno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, turističkog vodiča, lokalnog vodiča ili predstavnika organizatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klim a uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikam a (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatnih obroka i dr. (dalje: posebne usluge). Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za dijecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja, određeni su od strane neposrednih pružaoca usluga i iste treba restriktivno tumačiti (npr. za dijecu do dvije godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino – partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Za putovanje avionom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu na polasku, prvog dana putovanja, najmanje dva sata ranije u odnosu na objavljeno vreme polijetanja od strane avio kompanije. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme slijetanja aviona na aerodrom u povratku, posljednjeg dana putovanja. Za putovanje autobusom, ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na mjestu polaska autobusa prvog dana putovanja, po pravilu 30 minuta prije objavljenog vremena polaska. Ugovorenim vremenom završetka putovanja i usluga organizatora putovanja smatra se vrijeme dolaska autobusa posljednjeg dana putovanja na mjesto polaska ili drugo mesto predviđeno programom putovanja. Trajanje ili dužina putovanja izražava se brojem kalendarskih dana, računajući od vremena početka do vremena završetka putovanja, bez obzira na vrijeme (sat) polaska prvog ili povratka posljednjeg dana putovanja. Ukoliko, zbog kasnog dolaska u smještajni objekat, predviđeni kasni / rani obrok nije moguće realizovati, biće zamjenjen drugim pansionskim obrokom u toku boravka. Usluge turističkog vodiča, pratioca ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumevaju cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu – nužnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva vodiča, pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisim a i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cjelosti. Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 1. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Za povećanje objavljene cijene do 10% nije potrebna saglasnost putnika. Ako povećanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cijene, u kom slučaju ima pravo na povraćaj onoga što je platio organizatoru. Ako u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavjesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Objavljena sniženja cijene aranžmana ne mogu se odnositi na već zaključene ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora – reklamacije putnika prema organizatoru.

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, različiti su i nisu uporedivi po destinacijam a, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene putovanja tj. izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim – nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su organizatora. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju standardene usluge (prosječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), te ako putnik nije pismeno ugovorio posebne usluge (usluge posebnih – dopunskih karakteristika i kvaliteta), nema osnova za podnošenje prigovora – reklamacije organizatoru.

 1. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti putnika zamjeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja, na teret organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja putniku razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. Putnik preuzima obavezu upoznavanja sa pravilima ponašanja i poštovanja istih u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrjednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugačije nije naznačeno u pojedinačnom programu putovanja, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16, 00h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09, 00h na dan završetka korišćenja usluge. Trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) po pravilu su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje i koji bitno mogu pogoršati kvalitete smeštaja. Vremenski periodi funkcionisanje klima uređaja u smještajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumjeva neprekidan rad tokom cijele godine tj. čitavog dana (24 časa). Organizator ne pruzima odgovornost za gubitak ili krađu vrijednosti i dragocjenosti i drugih stvari putnika, niti za štetu po tom osnovu, kao ni za štetu nastalu zbog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika i hotelijera. Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane zavisi od kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja, bez obzira da li je usluživanje po principu samousluživanja (švedskog stola) ili klasičnog menija. Usluga Ul all inclusive, Al inclusive ili Al inclusive light, kao i bilo koja druga usluga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumjeva kontinentalni doručak. Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumjeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno pismeno ugovoreno. Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od vodiča na aerodromu ili službenika agencije u poslovnici. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumim a koji važe u zemlji u kojoj je registrovan autobuski prevoznik koga angažuje organizator putovanja. Prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumjeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno pismeno ugovoreno itd.

 1. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine. Organzator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najm anje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja organizator. Službenik agencije organizatora ili posrednika nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan pismeno ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditet i dr. jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni odštetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojim a važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome i sam snosi sve posljedice i štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenjuju se odredbe tačke 10. ovih uslova.

 1. OTKAZ I PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA:

Organizator može odustati od ugovora potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vrijeme objavljivanja programa, bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika i drugih objektivnih okolnosti, organizator je dužan obavjestiti putnike najkasnije 5 dana prije predviđenog početka putovanja, uz obavezu da putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava u cjelosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza. Ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najm anji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijam a 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio – čarter linijama i vozovim a ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta. U slučaju potpunog odustanka od ugovora, organizator će nastojati da putniku ponudi alternativni program putovanja za istu ili drugu destinaciju, koji putnik pisanim putem u roku od 24 časa prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog ugovora putnik se odriče bilo kakvih potraživanja po bilo kom pravnom osnovu prema organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog ugovora. Organizator prije početka i za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavjestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene programa putovanja, ukoliko se promjene uslovi za putovanje (promjenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

 1. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik može potpuno ili djelimično odustati od ugovora o turističkom  aranžmanu u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje.Ako putnik odustane od ugovora o turističkom  aranžmanu, agencija gubi pravo na naplatu ugovorene cijene, ukoliko je razlog odustajanja opravdan uz potrebnu dokumentaciju. Ako putnik prije počinjanja putovanja blagovremeno odustane od ugovora o turističkom aranžmanu u primjerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu putovanja u opštim uslovima putovanja organizatora, organizator ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5% od vrijednosti aranžmana.U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom aranžmanu,organizator može od putnika zahtijevati naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene,a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do početka putovanja i to kako slijedi:

– 10% ako se putovanje otkaže do 30 dana prije početka,

– 20% ako se putovanje otkaže 29 do 15 dana,

– 50% ako se putovanje otkaže 14 do 8 dana,

– 85% ako se putovanje otkaže 7 do 1 dana,

– 100% ako se izvrši na dan ili poslije početka putovanja.

Promjena ugovorenog datuma putovanja, odnosno smještajnog objekta, sobe ili apartmana smatra se odustajenjem putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolesti ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.

Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (izdavanje vize, polise osiguranja i dr.).

Ako prije ugovorenog dana početka putovanja organizator utvrdi da je prinuđena da izmijeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom aranžmanu, kao što su cijena,destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorije prevoza, datum polaska,vrsta, lokacija, kategorija ili nivo udobnosti smještaja, obavezan je da izmjene bez odgađanja saopšti putniku, u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan putniku, da bi putnik donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o turističkom aranžmanu.

Ako je putnik sredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman,organizator je obavezan da izmjene pojedinih bitnih odredbi ugovora o turističkom  aranžmanu dostavi putniku sredstvom komunikacije na daljinu kojim je putnik izvršio rezervaciju.

U slučaju obavještenja o izmjeni pojedinih bitnih odredbi ugovora, putnik ima pravo da: prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze putnika da plati razliku u cijeni, prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u cijeni i zahtijeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom aranžmanu.

Putnik je obavezan da bez odgađanja obavijesti agenciju o svojoj odluci,u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa ili sredstvom komunikacije na daljinu kojim je izvršio rezervaciju.

U slučaju raskida ugovora o turističkom aranžmanu prije polaska na putovanje, organizator je obavezan da putniku refundira kaparu koju je uplatio i to u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obavještenja putnika o svojoj odluci.

Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu,a putnik se odluči da raskine ugovor o turističkom aranžmanu, u tom slučaju,putnik snosi samo realne troškove usluga organizatora do trenutka odustajanja od aranžmana.

O svakom propustu u vezi sa izvršenjem ugovora o turističkom aranžmanu koji primijeti na licu mjesta,putnik je obavezan da obavijesti pružaoca odgovarajućih usluga i organizatora ili trgovca na malo, u pisanoj formi ili na bilo koji drugi odgovarajući način,što je prije moguće.

Ukoliko gost ranije napusti hotel, neće se vršiti refundacija za neiskorišćeni dio aranžmana, bez obzira na dobijenu potvrdu od strane hotela. Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana.

 1. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, besplatan je. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio – prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti dva komada prtljaga. Deca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik može da unese u kabinu aviona jedan ručni prtljag do 8kg težine dimenzija 55x40x20cm. Ručni prtljag ne smije sadržati oštre predmete sa sečivom ili šiljkom, zapaljive ili otrovne materije, a količina tečnosti lim itirana je na maksim alno 100ml u posebnom pakovanju. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisim a i uzansama.

 1. OSIGURANJE:

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polisa zdravstvenog osiguranje tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja) za putovanja u inostranstvu i u R Srpskoj. Preporučije se putniku da obezbjedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ili pojedinih vidova osiguranja u pisanoj formi stavljen putniku na raspolaganje, smatraju se sastavnim dijelom ponude uz program putovanja organizatora, ako programom putovanja nije ponuđen neki drugi paket ili vid putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje koje putnik posebno plaća uz zahtjev za izdavanje ulazne vize za većinu zemalja Evropske unije.

 1. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI:

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik.

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI:

 Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome.

 1. REKLAMACIJE:

Organizator je obavezan da realizuje aranžman na način na koji je ugovoren.U slučaju da aranžman nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom aranžmanu ,putnik može da zahtijeva od organizatora otklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako organizator u primjerenom roku ne otkloni nedostatke u realizaciji ugovora o turističkom aranžmanu putnik može da raskine ugovor. Putnik nije dužan da organizatoru ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora o turističkom aranžmanu,ako:pružanje druge odgovarajuće usluge nije moguće ili ako agencija izričito odbije da pruži drugu odgovarajuću uslugu i nema interes za otklanjanje nedostatka u realizaciji ugovora.

Organizator snosi troškove povratka putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa putnikom  i druge troškove koji nastanu zbog raskida ugovora o turističkom aranžmanu.

Organizator i lokalni predstavnik organizatora dužni su da bez odgađanja:odgovore na pritužbe putnika za vrijeme trajanja putovanja i otklone svako odstupanje od ugovora o turističkom aranžmanu na koje putnik ukaže. Putnik je obavezan sarađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.

Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u 2 primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava 1 primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,

U slučaju da odstupanje od ugovora o turističkom aranžmanu na koje putnik ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja,putnik ima pravo da zahtijeva srazmjerno umanjenje cijene u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja nanačin kako je propisano.Ako odstupanje od ugovora o turističkom  aranžmanu na koje putnik ukaže,a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta ,putnik može da zahtijeva od agencije povrat uplaćenih sredstava  na osnovu ugovora o turističkom aranžmanu a u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja.

Putnik ne može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesavjesno propusti da ukaže na odstupanje između pruženih i ugovorenih turističkih usluga.

Svaki putnik-nosioc ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore, rekalamacije.

Postupak u vezi sa prigovorom:

Putnik ima pravo da u roku od 3 dana od dana povratka sa putovanja upiše u knjigu utisaka prigovor u slučaju kada je oštećen u odnosu na zahtijevanu uslugu organizatora ili kada je povrijeđen postupkom zaposlenih lica u agenciji kao i drugim slučajevima kada smatra da je postupak prema njemu kao korisniku usluga neprikladan. Putnik je dužan da napisani prigovor potpiše i navede datum potpisanog prigovora u knjigu utisaka uz navođenje svoje adrese stanovanja, broja lične karte, odnosno putne isprave. Napisani prigovoristovremeno potpisuje i ovjerava zaposleno lice agencije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore.

Odgovorno ili zaposleno lice u agenciji je dužno odmah po dostavljanju prigovora u knjigu utisaka prvu kopiju prigovora dati licu koje je prigovorilo, a drugu kopiju dostaviti tržišnoj inspekciji izuzev u ukoliko se postigne zadovoljavajuće rješenje koje će se zabilježiti i potvrditi potpisima podnosioca prigovora i odgovornog ili zaposlenog lice u agenciji.

U slučaju ne postizanja zadovoljavajućeg rješenja, organizator ili agencija je obavezna da odmah ili u roku od 3 radna dana od dana napisanog prigovora, na uloženi prigovor dati odgovor korisniku usluga, podnosiocu prigovora a u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja prigovora, kopiju odgovora dostaviti inspekciji.

Ukoliko organizator ili agencija ne odgovori u datom roku podnosiocu prigovora, organizator je dužan da u roku od 5 dana od dana isteka navedenog roka, obavijesti tžišnu inspekciju sa obrazloženjem razloga prekoračenja roka za odgovor na prigovor.

Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.

Dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovim se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete

 1. INDIVIDUALNA PUTOVANJA „NA UPIT“:

Za individualne „rezervacija na upit“ putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 15 EUR u km protivvrijednosti. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponudu ili potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti.

 1. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 1. OBAVEZNOST PRIMJENE:

Organizator može programom putovanja ili posebnim napomenama u programu putovanja predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih m anifestacija i posebnim vidovima turizm a – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja i sl. Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika, a definisane posebnim pisanim ugovorom ili programom putovanja. U slučaju pokretanja sudskog spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja uz primjenu propisa Republike Srpske.

%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close